Home Solution(ถาม-ตอบ) การคอนฟิก OPC Server สำหรับ Honeywell HC900

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

การคอนฟิก OPC Server สำหรับ Honeywell HC900

การคอนฟิก OPC Server ในที่นี้คือ Kepware KEPServerEx

 

ซอร์ฟแวร์ที่จำเป็นต้องมี

  1. โปรแกรม Hybrid Control Designer
  2. Kepware KEPServerEx

โดยโปรแกรม Hybrid Control Designer คือโปรแกรมที่ใช้เขียนคำสั่งต่าง ๆ ให้กับ HC900

หลักการ

  1. Export ไฟล์ Modbus Address จากโปรแกรม Hybrid Control Designer
  2. Import File จากข้อ 1 ไปใช้ใน KEPServerEx

Export ไฟล์ Modbus Address จากโปรแกรม Hybrid Control Designer

เปิดโปรแกรม Hybrid Control Designer ขึ้นมา แล้วเปิดไฟล์นามสกุล .cde ที่เป็นไฟล์เดียวกับที่ใช้ควบคุม HC900 ที่ต้องการติดต่อกับ OPC Server
ถ้าไม่มีไฟล์ดังกล่าว ให้ทำการ Upload จาก HC900 โดยตรง โดยก่อน Upload จาก HC900 ให้กำหนด Communication Setting ให้ถูกต้องตรงกับ IP ที่ใช้งานอยู่จริง

รูปที่ 1 แสดงการกำหนดการสื่อสารกับ HC900

พอร์ต RJ45 บน HC900 มี 2 ช่อง ให้ใช้ช่องบนในการลิงค์กับ Hub หรือ PC โดยตรง เนื่องจากช่องล่างมีไว้ต่อกับ Remote IO ของ HC900

การ Upload ให้เลือก File > Upload Configuration จากนั้นคลิ้ก Start เมื่อ Upload เสร็จสิ้นจะได้ Function Block ต่าง ๆ คล้ายดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

จากรูปที่ 2 จะพบ Variable และ Signal tag โดย Variable นั้นโดยดีฟอลต์จะขึ้นต้นด้วย VAR ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ ส่วน Signal Tag จะเป็นตัวเลข ซึ่งสามารถเปลี่ยนชื่อได้เช่นกัน
ให้ทำการ Export Modbus Address ของพารามิเตอร์เหล่านี้โดยเลือก File > Export Report… จะพบหน้าต่าง Export Report ให้เลือก FBDs > All Modbus Registers ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3

จากนั้น Save ไฟล์เป็น .CSV ไว้ในคอมพิวเตอร์

Import File จากข้อ 1 ไปใช้ใน KEPServerEx

ในโปรแกรม KEPServerEx ให้สร้างไฟล์ใหม่ สร้าง Channel ใหม่ โดยเลือก Driver แบบ Honeywell HC900

รูปที่ 4

ดำเนินการตามขั้นตอนการสร้าง Channel จนเสร็จ

สร้าง Device ใหม่ โดยกำหนด Device ID ตาม IP Address ของ HC900

รูปที่ 5

ดำเนินกรตามขั้นตอนการสร้าง Device โดยใช้ค่าดีฟอลต์ จนถึงขั้นตอน Tag Import ให้คลิ้กปุ่ม Add

รูปที่ 6

แล้วเลือกไฟล์ที่ Export เป็น CSV ไว้
หลังจาก Import tag เข้ามาแล้ว จะได้ดังรูปที่ 7 คือจะพบพารามิเตอร์ทั้งหมดเหมือนกับที่แสดงใน Hybrid Control Designer

รูปที่ 7

เท่านี้ก็สามารถควบคุม/แสดงผลจาก SCADA ไปยัง HC900 ได้แล้ว

 

สิ่งที่น่าสนใจ

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ