Home Solution(ถาม-ตอบ) การตั้งค่า Alarm ใน ICONICS Modbus OPC Server

EDA International ตัวแทนจำหน่ายเป็นทางการ ICONICS, PRElectronics, M-System, Graphon, ABB

ซอร์ฟแวร์ตรวจสอบ/บริหารงานอุตสาหกรรม วิศวกรรม SCADA/HMI (ICONICS GENESIS32/64), Report Solution, Cloud, อุปกรณ์วัดคุม แสดงผล เทอร์มินัล อุปกรณ์ป้องกันทางอิเล็คทรอนิกส์ 

การตั้งค่า Alarm ใน ICONICS Modbus OPC Server

ICONICS Modbus OPC นอกจากทำหน้าที่ OPC DA (Data Access) แล้วยังทำหน้าที่ OPC AE (Alarm & Event) ได้ด้วย ซึ่งไม่มีใน OPC Server ทั่วไปที่เป็น DA ทำให้เราสามารถกำหนด Alarm บน OPC Server ได้เลยไม่จำกัดจำนวน tag และติดต่อด้วย SCADA ยี่ห้อใดก็ได้ที่สนับสนุน OPC AE เช่น GENESIS3, EMERSON, Advosol, GE Intelligent, ABB เป็นต้น

 

การตั้งค่า Alarm สามารถตั้งได้สองแบบคือ Limit Alarm และ Digital Alarm

image

รูปที่ 1

 

จากรูปที่ 1 ให้พิมพ์คำที่เราต้องการแสดงเมื่อมีAlarmเกิดขึ้นโดยพิมพ์ในช่อง Mess prefix และจากรูปสัญญาณเป็นแบบAnalog ดังนั้นจึงกำหนดAlarmเป็นแบบLimit AlarmโดยเลือกAlarm Definitionที่สร้างไว้จากรายการLimit Alarm

 

Alarm Definition สร้างขึ้นมาได้ใต้กิ่ง Alarm Definition โดยคลิ้กขวาที่กิ่ง Alarm Definition > New > Limit Alarm Definition หรือ Digital Alarm Definition 
หลังวจากสร้างแล้วก็นำไปใช้ใน OPC tag ดังรูปที่ 1 โดยAlarm Definitionที่สร้างขึ้นสามารถนำไปใช้กับOPC tagได้หลายtagขึ้นอยู่กับว่าต้องการระดับLimit,Digitalหรือคำพูดต่อท้ายAlarmแบบเดียวกันหรือไม่

 

image 

รูปที่ 2

 

จากรูปที่ 2 เป็นAlarm Definition แบบLimit Alarmที่เราสร้างขึ้นมา สามารถกำหนด Limit แต่ละระดับ HiHi, Hi, Lo, LoLo (โดยใช้เฉพาะบางระดับที่ต้องการก็ได้ โดยใส่เครื่องหมายถูกที่ระดับที่ต้องการ), ข้อความแจ้งเตือน และระดับความรุนแรง (Severity)

คำพูดในMessage Bodyจะถูกนำไปแสดงต่อท้ายMess. PrefixของOPC tag เช่นจากรูปที่ 1 และ 2 เมื่อสัญญาณ KWH สูงถึง 1800 ก็จะมี Alarm ว่า

"Demand HiHi Level Alarm" เป็นต้นเกิดขึ้น

 

Alarm ระดับใดต้องการให้มีการรับทราบ Alarm ก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่อง Req. Ack.:

 

เราสามารถใช้ Alarm Definition ที่สร้างขึ้นมากับ OPC tag หลาย ๆ ตัวได้ โดยในรูปที่ 1 เราต้องเลือก Alarm Definition ให้กับ OPC tag 

ถ้าหาก Limit ของ OPC tag ต่างกัน เราก็สามารถสร้าง Alarm Definition ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้งานกับ OPC tag อันใหม่

 

image

รูปที่ 3 ตัวอย่าง Alarm Definition แบบ Digital

 

สิ่งที่น่าสนใจ

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ