Home SCADA Solution มีเครื่องมือใดแทนการเขียนโปรแกรมได้บ้าง
มีเครื่องมือใดแทนการเขียนโปรแกรมได้บ้าง PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 06 October 2009 16:21

เดิมทีเขียนโปรแกรมจำพวก .Net, Java, C++, VB จัดการลำบาก จะมีเครื่องมือใดของ ICONICS มาทดแทนให้สามารถสร้างและควบคุมระบบงานเช่นงานฐานข้อมูล Process & Automation รายงาน ระบบTracking รวมถึงงานอื่น ๆ ที่อาศัย Programming ได้บ้างไหม

ตอบ :

 

มีครับ ยกตัวอย่างงานที่มีการ Tracking และรายงานปนอยู่ด้วยกันเช่น ระบบการจัดทำ Work order ซึ่งอาจมีโครงสร้างและขั้นตอนการทำงานง่าย ๆ ดังนี้

1. Supervisor หรือ Process Engineer ต้องการออก Work order เพื่อขออนุมัติไปยัง Production Manager ต้องกรอกข้อมูลรุ่นสินค้าที่ต้องการ จำนวน และข้อมูลประกอบอื่น ๆ

 

2. Work order ถูกส่งไปยัง Production Manager เพื่อให้ Approve

 

3. Work order ที่ Approve แล้วจาก Production ถูกส่งให้ Section ต่าง ๆ เพื่อทำการเริ่มปฏิบัติงาน เช่น Section A, B, C, D เป็นต้นซึ่งจะมีการผลิต ประกอบอุปกรณ์สินค้าตามที่แต่ละSectionมีหน้าที่โดยตรง จากนั้นทำการ Approve ว่าผ่าน Section นั้น ตามจำนวนแล้วเป็นต้น

 

4. เมื่อครบตามจำนวนระบบจะส่ง Report แจ้งว่าสินค้าถูกผลิตตาม Order และพร้อมจัดส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

จากขั้นตอนง่าย ๆ ดังกล่าว จะพบว่าจะต้องมีการสร้างเรคคอร์ดข้อมูลใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง Status ของข้อมูลตาม Section ที่ Work order ไปถึง และมีการแสดงสถานะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านเว็บภายในหรือ Display ของ SCADA เป็นต้น ซึ่งผู้เกี่ยวข้องต้องได้รับข้อมูลและสามารถทำการ Approve และ Reject หรือจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ เป็นต้น

 

และยิ่งหากมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ควบคุมเช่น PLC ก็ยิ่งทำให้ Programming ต้องมีความซับซ้อนและมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากมาย

 

เหล่านี้คือความลำบากในการจัดสร้างระบบงานด้วย Programming ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเทคโนโลยีที่ Programming อาจพบข้อจำกัดด้านความสามารถของ Programmer และการแก้ไข เนื่องจากต้องมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้และเข้าใจระบบงาน หากผู้ที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนงานหรือหน้าที่อาจมีผลกระทบาต่อการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบดังกล่าว

 

BizViz จึงทำหน้าที่เพื่อจัดการข้อจำกัดเหล่านี้!

 

BizViz เป็นซอร์ฟแวร์เพจเกจประกอบด้วยโมดูลหลักเช่น BridgeWorX, ReportWorX, Web-interface เป็นต้น ให้วิศวกรหรือผู้ออกแบบผังการทำงานระบบสามารถสร้างระบบงานได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้าน Programming ใด ๆ เลย สามารถสร้างระบบงานใด ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับ Plant floor, Database, Web, Report ได้ สามารถกำหนดเงื่อนไขการทำงานของ Flow และ Transaction ได้ตามต้องการเช่นจากเงื่อนไข วันเวลา, Expression ของ OPC tag, SNMP, Database, Alarm เป็นต้น สามารถสร้าง Web interface เพื่อให้มีการกรอกข้อมูล หรือรับทราบ Status ของการทำงานของระบบ สามารถกำหนดสิทธิ์ว่าใครสามารถดูหรือจัดการข้อมมูลส่วนใดได้บ้าง แก้ไขง่าย สืบทอดความเข้าใจจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างง่ายดาย ลดต้นทุนด้านเวลาและเทคโนโลยีได้อย่างมาก

Last Updated ( Tuesday, 06 October 2009 09:07 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ