ตัวอย่างโค้ดการสร้างExcelด้วยVB.Net Print
Written by Administrator   
Wednesday, 30 July 2014 21:50

ตัวอย่างโค้ดการสร้างไฟล์ Excel ด้วย VB.net โดยใช้ Microsoft Excel Object Library สามารถใช้ประยุกต์สร้างExcel Reportเช่นใช้ร่วมกับ COPC32 เพื่อนำข้อมูลจากOPC Serverมาสร้างรายงานเป็นต้น

Imports Microsoft.Office
Imports Microsoft.Office.Interop


Public Class Form1
  Const TemplateFile = "C:\Report\P99.xlsx" 'ไฟล์Excelต้นฉบับ
  Const TempFile = "C:\Report\test" 'ชื่อไฟล์ใหม่รอเอาวันเวลามาต่อท้าย

  
  Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

    Dim xlApp As Excel.Application
    Dim xlSht As Excel.Worksheet, xlSht2 As Excel.Worksheet
    Dim i As Integer, j As Integer
    
    xlApp = New Excel.Application

    xlApp.Workbooks.Open(TemplateFile)

    xlSht = xlApp.Workbooks(1).Worksheets(1)
    xlSht2 = xlApp.Workbooks(1).Worksheets(2)

    xlSht.Cells(1, 1).Value2 = "Test"

    xlApp.Workbooks(1).SaveAs(TempFile & Strings.Format(DateTime.Now, "yyyyMMdd_hhmmss") & ".xlsx")
    xlApp.Workbooks(1).Close(False)
  End Sub

End Class
จากตัวอย่างเป็นการนำไฟล์ต้นฉบับมาSave Asเป็นไฟล์ใหม่ โดยต่อท้ายชื่อไฟล์ด้วยวันที่และเวลา

โดยจะเก็บไว้ในDirectory C:\Report โดยมีการเขียนคำว่า Test ในเซลล์ A1 ซึ่งก็คือ Cell(1,1)

Last Updated ( Wednesday, 30 July 2014 14:03 )