อุปกรณ์ใดควบคุมFan Coil Unitของระบบปรับอากาศทั่วไปได้บ้าง Print

ถาม: อุปกรณ์ใดควบคุมFan Coil Unitของระบบปรับอากาศทั่วไปได้บ้าง

 

ตอบ:

สำหรับระบบปรับอากาศทั่วไปที่มีFan Coil Unitและต้องการการควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามรีโมทคอนโทรลที่ตั้งไว้ ก็สามารถใช้อุกรณ์FCU Controllerได้

BA9-FCU