R9 Power Monitor: ลักษณะการเก็บข้อมูลในSD Card Print

R9สามารถเก็บข้อมูลไฟฟ้าได้สูงสุด8วงจร สามารถนำไปวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้าและพารามิเตอร์ไฟฟ้าของแผนก/ห้องพัก/เครื่องจักรแต่ละส่วนที่ต้องการทราบได้ ข้อมูลจะถูกเก็บในSD CardของR9โดยมีรูปแบบดังนี้

 

โฟลเดอร์Deviceและโฟลเดอร์ย่อยจะถูกสร้างอัตโนมัติ โดยโฟลเดอร์DeviceจะมีSerialของR9ระบุเป็นชื่อโฟลเดอร์ไว้ ส่วนโฟลเดอร์ย่อยจะใช้ปีและเดือนเป็นชื่อโฟลเดอร์ นั่นคือแต่ละเดือนจะมีการเก็บข้อมูลแยกกัน และในโฟลเดอร์เดือนก็จะมีไฟล์CSVเก็บข้อมูลทั้งเดือน และไฟล์CSVเก็บข้อมูลแต่ละวัน ทั้งสองไฟล์จะมีข้อมูลเข้าเมื่อครบระยะเวลา

image

Log file 1 hour จะมีข้อมูลของทั้งเดือนโดยมีความละเอียด 1 ชั่วโมง

Log file 1 minute จะมีข้อมูลแต่ละวันโดยมีความละเอียด 1 นาที

ตัวอย่างLog File 1 hour

image

ตัวอย่างLog File 1 minute

image

ข้อมูลที่เหล่านี้จะเขียนลงSD Card ณ นาทีที่ 0ของแต่ละชั่วโมง โดยจะมีLEDกระพริบเตือน30วินาทีก่อนถึงนาทีที่0 ในชั่วดังกล่าวให้หลีกเลี่ยงการนำSD Cardออกไปใช้งาน

>> รายละเอียดของR9 Power Monitoring

clip_image007

clip_image008