Home ICONICS (SCADA)
หาประสิทธิภาพแมชีน/การผลิตด้วยข้อมูลจาก GENESIS32 บน MS Excel PDF Print E-mail
Tuesday, 01 November 2011 20:12

ข้อมูลที่เก็บใน GENESIS32 (AlarmWorX32) นั้น สามารถนำมาหาค่าประสิทธิภาพ รวมทั้ง Downtime ให้เห็นจุดดีจุดด้อยในระบบผลิตได้ ผู้บริหารจะได้วางแผนขจัดข้อบกพร่อง หรือคำนวนได้ว่าสามารถเพิ่มการผลิตหรือผลกำไรได้อย่างไรต่อไป  ชม VDO วิธีการและแนวทางการนำไปใช้