Home ICONICS (SCADA)
GENESIS32 VDO : ส่งเสียงแจ้งเตือนแยกตาม Alarm tag PDF Print E-mail
Friday, 07 January 2011 19:40
หลังจากดู VDO แจ้งเตือนด้วยเสียงแยกตาม Area มาแล้ว ตอนนี้จะเป็นการแจ้งเตือนด้วยเสียงแยกตาม Alarm Tag หรือเรียกว่า Source ครับ นอกจากนั้นยังสามารถแยกตามระดับความรุนแรงได้ด้วย

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ