Home ICONICS (SCADA)
นำข้อมูลจาก SCADA ไปใช้ให้คุุ้มค่าด้วย Report Solution PDF Print E-mail
Monday, 29 November 2010 15:57

imageข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการทำงานของ SCADA เช่น Alarm, Trend หรือข้อมูลที่ใช้ SCADA บันทึกไว้ และข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้น หากเราสามารถนำมาใช้งานอย่างคุ้มค่าย่อมส่งผลถึงพัฒนาการและศักยภาพของกระบวนการผลิตได้

 

ยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่ได้บันทึกไว้เมื่อขณะเกิด Alarm นั้น เราสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ KPI หรือ Downtime Report ได้

ข้อมูลที่บันทึกไว้เช่นเวลาการทำงานของเครื่องจักรก็สามารถนำมาวิเคราะห์ KPI ของเครื่องจักรได้เช่นกัน

 

ข้อมูลต่าง ๆ สามารถจัดรูปแบบและสรุปผลให้เหมาะกับผู้บริหารและผู้ใช้งานแต่ละระดับได้ เพื่อให้สามารถเห็นจุดเด่นและจุดด้อยของกระบวนการผลิตได้อย่างชัดแจ้ง เพื่อการเพิ่มกำลังการผลิตหรือปรับปรุงเป็นต้นต่อไป

 

ในบทความนี้ขอเสนอ Solution การนำข้อมูลจาก SCADA มาแสดงผลแบบรายงานแบบ Web Report ซึ่งช่วยให้สามารถแสดงข้อมูลได้รวดเร็ว ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง PC ที่เป็น client และมีต้อนทุนต่ำ ที่สำคัญสามารถใช้บริหารงานในเชิงวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

image

image

 

image

รูปที่ 1 รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าของแต่ละชั้นของตึกในแต่ละวันในรูปแบบต่าง ๆ โดยถ้าแสดงในแบบ Stack ก็จะสังเกตุได้ว่าพลังงานรวมของวันไหนมากหรือน้อย

 

จากรูปที่ 1 เราสามารถวิเคราะห์การใช้พลังงานของแต่ละพื้นที่ได้

 

image

รูปที่ 2 รายงานสรุปเวลารวมของเหตุขัดข้องแต่ละแบบที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่สนใจ

 

 

จากรูปที่ 2 เราสามารถระบุได้ว่าเหตุขัดข้องประเภทใดเกิดนานที่สุด และเหตุขัดข้องที่นานเป็นลำดับถัด ๆ ไป ทำให้สามารถวิเคาระห์ผลกระทบได้

 

image

รูปที่ 3 รายงานสรุปจำนวนครั้งรวมของเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่สนใจ

 

จากรูปที่ 3 ทำให้เราทราบว่าเหตุขัดข้องแต่ละประเภทเกิดขึ้นบ่อยขนาดไหน เมื่อใช้ประกอบกับรายงานในรูปที่ 2 จะช่วยวิเคราะห์จุดด้อยที่ควรปรับปรุงได้

 

image

รูปที่ 4 รายงานสรุประยะเวลารวมของเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่สนใจโดยแบ่งตามพื้นที่

 

image

รูปที่ 5 รายงานสรุปจำนวนครั้งรวมของเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่สนใจโดยแบ่งตามพื้นที่

 

image

รูปที่ 6 รายงานสรุประยะเวลาที่เกิดขึ้นของเหตุขัดข้องโดยแบ่งตามระดับความรุนแรงหรือระดับความสำคัญ

 

image

รูปที่ 7 รายงานสรุปจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นของเหตุขัดข้องโดยแบ่งตามระดับความรุนแรงหรือระดับความสำคัญ

 

image

รูปที่ 8 รายงานแสดงเวลาการทำงานรวมของเครื่องสจักรแต่ละตัวแยกตามวัน

 

image

รูปที่ 9 แสดงเวลาการทำงานของเครื่องจักรเป็นชั่วโมงในแต่ละวัน

 

image

รูปที่ 10 แสดงชั่วโมงการทำงานรวมจากเครื่องจักรทุกตัวบวกกัน จะสังเกตุเห็นได้ว่าวันไหนทำงานนานเพียงใด และแต่ละเครื่องจักรเทียบกันด้วย

 

image

รูปที่ 11 แสดงข้อมูลแบบตาราง สามารถแบ่งหน้าการแสดงข้อมูลได้ สามารถกหนดรายละเอียดหัวคอลัมน์ สี ขนาด การจัดวาง ฯลฯ

 

และรายงานรูปแบบอื่น ๆ อีกมาก

 

รายงานเหล่านี้นอกจากจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ใช้ระดับต่าง ๆ สามารถมองเห็นศักยภาพแท้จริง และนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนการได้อย่างตรงจุดแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนทั้ง เวลา และงบปรีะมาณในการรวบรวมรายงานและเอกสารได้เป็นอย่างดี รายงานทั้งแบบตารางข้อมูลและกราฟสามารถส่งออกาเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF, MS Excel, MS Word, CSV ได้ผ่านหน้าเว็บเพจโดยตรงโดยคลิ้กไอคอนชนิดไฟล์ที่ต้องการดังตัวอย่างในรูปที่ 3 และ 11

 

สรุปข้อดีของ Web Report Solution

 

  • ลดต้นทุนในการพัฒนาระบบรายงาน ไม่ต้องเขียนโปรแกรม แก้ไขง่าย
  • ลดต้นทุนเวลา สร้างรายงานได้รวดเร็วแม่นยำจากข้อมูลจริง
  • สามารถแสดงผลได้จากคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นท์เครื่องใดก็ได้ในระบบเครือข่าย ไม่จำกัดจำนวน
  • สามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel, Word, PDF ได้ผ่านหน้าเว็บ
  • เปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบเช่น รูปแบบกราฟ สีสัน พื้นหลัง รูปแบบข้อมูล ขนาด การจัดวาง เป็นต้น ได้อย่างง่ายดาย
  • สามารถสร้างหน้ารายงาน เว็บเพจได้ไม่จำกัด
  • ใช้กับงาน SCADA และงานฐานข้อมูลทั่วไปได้

 

สนใจสร้างระบบรายงานผลผ่านเว็บที่มีประสิทธิภาพ จัดการปรับเปลี่ยนแก้ไขง่ายไม่ต้องเขียนโปรแกรม ติดต่อ EDA International Ltd. ได้ตลอดเวลาที่ โทร 02 7938787 หรือ This e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it

Last Updated ( Thursday, 16 December 2010 23:07 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ