Home ICONICS (SCADA)
สัมมนาเรื่องระบบ SCADA ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง PDF Print E-mail
Friday, 20 August 2010 14:08

IMG_6639

วันที่ 19 ส.ค. 2553 EDA International Ltd. ได้รับเกียรติจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยอาจารย์ ชยพล คำยอด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ให้ EDA International Ltd. จัดสัมมนาเรื่องระบบ SCADA เพื่อให้ความเข้าใจเรื่องระบบ SCADA เบื้องต้นแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4

โดย EDA International Ltd. ยังได้แนะนำการใช้งานและให้นักศึกษาทดสอบใช้งาน GENESIS32 แบบ Client - Server อีกด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสัมมนาครั้งนี้คือการสร้างความเข้าใจโครงสร้าง ประโยชน์และตัวอย่างการนำระบบ SCADA ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

IMG_6641

 

ทั้งนี้ EDA International Ltd. ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านระบบ SCADA ในสถาบันการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง มีการสนับสนุนในรูปแบบการอบรม การสัมมนา และมอบหนังสือคู่มือการใช้งานซอร์ฟแวร์ SCADA (GENESIS32) แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

Last Updated ( Tuesday, 24 August 2010 13:54 )
 

สิ่งที่น่าสนใจ

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ