Home ICONICS (SCADA)
การสร้างวันหยุดในScheduleWorX PDF Print E-mail
Thursday, 01 October 2009 20:13

ScheduleWorX เป็นแอพลิเคชั่นที่อยู่ในชุดซอร์ฟแวร์ GENESIS32 ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานที่เราต้องการให้เป็นไปตามตารางเวลาที่เรากำหนด โดยมีรูปแบบการควบคุม 3 แบบ คือ Weekly, Holiday และ Exception เราสามารถสร้างตารางการควบคุมได้อย่างยืดหยุ่น เช่นโดยปกติแล้วให้ทำงานในแบบ Weekly (อาทิตย์, จันทร์, …, เสาร์) เมื่อถึงวันหยุดพิเศษให้ทำงานในแบบ Holiday แต่ถ้าเวลานั้นตรงกับเวลาพิเศษ (Exception) ก็ให้ทำงานตามScheduleของ Exception

สำหรับรายการวันหยุดนั้น เราสามารถกำหนดได้ตามต้องการ เช่นวันหยุดตามปฏิทินของการไฟฟ้า เป็นต้น (เพื่องานควบคุม TOU) วันหยุดตามบริษัทกำหนดเป็นต้น ดังนี้

 

1. คลิ้กขวาบริเวณหัวข้อ Holidays แล้วเลือก New > Holiday List

image

 

2. ตั้งชื่อในช่อง Holiday List Name แล้วคลิ้ก Apply

3. ในแท็ป Calendar View ให้ดับเบิ้ลคลิ้กเลือกวันเวลาที่ต้องการแล้วตั้งชื่อ Subject แล้วคลิ้ก Recurrence.. เพื่อเข้าไปกำหนดว่าจะนำไปใช้ซ้ำ ๆหรือไม่
image

 

ในหน้าต่าง Event Recurrence นั้น ให้กำหนดว่าจะให้มีการใช้ซ้ำทุกระยะเวลาเท่าใด เช่นจากรูปให้เกิดขึ้นทุกวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี แล้วคลิ้ก OK

image

 

เมื่อดูจากแท็ป List View ก็จะพบรายการวันหยุดที่ได้สร้างไว้ทั้งหมด

image 

การใช้งาน ScheduleWorX ท่านสามารถตรวจสอบจากรายการ VDO ในเว็บเพื่อดาวน์โหลดไปรับชมได้

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ