ปรับปรุงประสิทธิภาพ OPC UA Server : ใช้ Auto-Demtion Print
Tuesday, 12 November 2013 16:32

การใช้ Auto-Demotion สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ OPC UA Server ได้ในกรณที่ PLC หรือ Device ในChannelเดียวกันตัวใดตัวหนึ่งขัดข้อง ซึ่งปกติจะทำให้PLCตัวอื่นต้องรอจนกว่าพ้นช่วงเวลา Timout

 

จากรูปแรกเป็นตัวอย่างอุปกรณ์3ตัวใน Channelเดียวกันประกอบด้วย Device1, 2 และ 3 ซึ่งแต่ละตัวใช้เวลาในการตอบสนองต่อ OPC Server คือ 300, 500 และ 300 msec สมมุติว่าเวลา Timeout ของแต่ละตัวคือ 3วินาที

image

 

หาก Device1 เกิดอาการ Fails ก็จะทำให้เวลา Poll Cycle สำหรับ Channel นั้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องรอ Timeout ก่อน จึงจะไปอ่านค่าDeviceอื่นดังรูปล่าง ดังนั้นถ้า Device ใน Channel นั้นมีจำนวนมากเกินไปอาทำให้ Device อื่น ๆ ช้าไปด้วย

image

 

การใช้ Auto-Demotion จะทำให้ OPC Server ข้ามการทำงานของ Device ที่ Fails ใน Channel นั้น  ไปทำให้ Poll Cycle time ลดลงจาก 3800 ms เป็น 800 ms ทำให้การทำงานของ OPC Server เร็วขึ้น

 

image

 

การใช้งาน Auto – Demotion ทำได้ที่ Device แต่ละตัว โดยเลือก Enable auto device demotion … ดังรูป

image

 

โดยเวลาในช่อง Demote for คือเวลาสำหรับกำหนดให้ข้ามการทำงานของDeviceนั้นไป เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวOPC ServerจึงจะScanไปยังDeviceนั้นอีกครั้ง

Last Updated ( Tuesday, 12 November 2013 09:38 )