Home ICONICS (SCADA)
UCON แสดงค่า BAD จากอุปกรณ์ซีเรียลที่อัพเดทช้าแก้ไขอย่างไร PDF Print E-mail
Friday, 29 March 2013 21:09

กรณีที่ใช้ UCON (User Configuration Driver) ของ ICONICS OPC UA และ Kepware เชื่อมต่อเพื่อรับสัญญาณจากอุปกรณ์ซีเรียลที่ส่งข้อมูลเป็นจังหวะที่นานเช่นทุก 1 นาที มักจะทำให้ค่าที่แสดงใน SCADA หรือ OPC Client เกิด BAD ขึ้นเนื่องจาก Scan Rate ของ SCADA หรือ OPC Client นั้นเร็วกว่าจังหวะที่อุปกรณ์ส่งมามากเกินไป เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

 

ปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยการปรับ Scanrate ของ SCADA/OPC Client ให้ช้าลงเท่ากับจังหวะของอุปกรณ์ และ/หรือปรับค่า Timing ใน UCON ให้นานขึ้น จากรูปเป็นการปรับ Request timeout ให้นานขึ้นและจำนวนครั้งที่ Fail มากขึ้นเพื่อที่เวลา SCADA Client ที่ตั้งค่าScan rateเร็วเข้ามาดึงข้อมูลจะได้ไม่เจอกับค่า BAD Quality เพราะเราตั้ง Timeout และจำนวนครั้งที่ Fail มากขึ้นนั่นเอง จากรูป Timeout เท่ากับ 30 วินาทีและ Fail ได้ 4 ครั้ง ดังนั้นเวลานานที่สุดที่รอก่อนจะ BAD ก็คือ 2 นาที

 

image

เพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ GENESIS32 เราสามารถกำหนด Scan rate เฉพาะบาง tag ได้โดยอยู่ในรูปแบบ

tag:พาธของOPCTag@ระยะเวลาเป็นมิลลิวินาที เช่น

 

tag:ICONICS.Simulator.1\SimulatePLC.Ramp@60000

 

ซึ่งก็คือการกำหนด Scanrate ของ OPC tag นี้เป็น 1 นาทีนั่นเอง

 

ทั้งนี้เราสามารถกำหนด Scan rate ของ GraphWorX, TrendWorX, AlarmWorX ฯลฯ ได้โดยไม่ต้องมากำหนด Scan rate ของแต่ละ tag ดังแสดงข้างต้น แต่ในบางครั้งเราอาจต้องการกำหนด Scan rate เฉพาะบางสัญญาณเท่านั้น วิธีนี้จึงช่วยตอบสนองความต้องการนั้นได้

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ