Home ICONICS (SCADA)
สร้างระบบเลือกสูตรการผลิตใน GENESIS64 อย่างเป็นระบบ PDF Print E-mail
Tuesday, 16 October 2012 17:26

เราสามารถสร้างสูตรการผลิตอย่างเป็นระบบด้วย Unified Data Manager โดยจะสามารถแก้ไขสูตรการผลิตได้ง่ายบน Unified Data Manager โดยตรง โดยสูตรการผลิตจะอยู่ในรูปแบบดังแสดง

จากรูปเป็นตัวอย่างสูตรการผลิตโดยในตัวอย่างสนี้มีเพียง 3 สูตรคือ A01, A02, A03 ซึ่งเราสามารถเพิ่มสูตรได้ในภายหลัง และแต่ละสูตรก็จะมีพารามิเตอร์หลายค่าที่จะส่งให้ PLC/Controller/RTU/ฯลฯ ผ่าน OPC Server หรือจะส่งให้ Data Source อื่น ๆ อย่าง Database ก็ได้ เช่นจากรูปจะส่งพารามิเตอร์ให้ OPC tag จำนวน 3 ตัวเพื่อนำไปควบคุม PLC เช่นถ้าเลือกสูตร A01 ก็จะส่งค่า 32 / 33 / 34 ให้ OPC tag ตัวที่ 1 / ตัวที่ 2 / ตัวที่ 3 ตามลำดับ ซึ่งการส่งค่าหรือเลือกสูตรนั้นสามารถใช้หน้าแสดงผล GraphWorX64 หรือโมดูลอื่น ๆ กำหนดค่าได้ นอกจากนั้นสูตรเหล่านี้หากต้องการแจกจ่ายเอาไปใช้ก็สามารถ Export ออกมาเป็น CSV, XML หรือ Excel ได้ หรือคัดลอก Database ของ SQL Server ที่ใช้เก็บสูตรไปก็ได้

หลักการ

- สร้าง Value Set บน Unified Data Manager เพื่อใช้เป็นสูตรการผลิต โดยแต่ละ Value Set จะประกอบด้วยกลุ่มของ ValueSet Tag ซึ่งก็คือสัญญาณไม่ว่าจะเป็น OPC tag หรือ Database tag ที่เราต้องการควบคุม และ ValueSet Value ซึ่งก็คือกลุ่มของสูตร

- นำ ValueSet ไปใช้ใน GraphWorX64

การสร้าง ValueSet

เปิดโปรแกรม Unified Data Manager จาก Start Menu

image

สร้าง ValueSet โดยคลิ้กขวาที่ ValueSet เลื่อก Value Set

image

ตั้งชื่อ ValueSet เช่น MyRecipe แล้วคลิ้กปุ่ม Apply ด้านล่าง

image

เลือก OPC tag หรือ Data Source ที่ต้องการควบคุมโดยคลิ้กปุ่ม … ในแท็ป ValueSet Tags

image

เลือกสัญญาณ OPC tag ที่ต้องการ แล้วคลิ้ก OK

image

เลือกสัญญาณจนครบตามต้องการ

image

ในแท็ป ValueSet Values สร้างสูตรการผลิต เช่น A01, A02, A03 โดยแต่ละสูตรให้กำหนดค่าของ OPC tag (หรือ Data Source) แต่ละตัวให้ครบ ซึ่ง OPC tag เหล่านี้จะปรากฏตามที่เราระบุไว้ในแท็ป ValueSet Tags นั่นเอง

image

จากตัวอย่างมี 3 สูตร

คลิ้กปุ่ม Apply

ถ้าปุ่ม Start ของ Unified Data Manager ไม่เป็นสีเขียวให้คลิ้กจนเป็นสีเขียว

image

ใช้และทดสอบ Value Set บน GraphWorX64

เปิด GraphWorX64 แล้วเอา ProcessPoint ไปวางเพื่อแสดงค่าของ OPC tag ที่เราควบคุมด้วย ValueSet

image

นำ Data Entry มาวางไว้แล้วลิงค์กับ ValueSet ชื่อ MyRecipe (ที่เราใช้ Data Entry ก็เพื่อให้ป้อนชื่อสูตรหรือเลือกสูตรได้นั่นเอง)

image

คลิ้ก OK

ให้เข้าโหมด Runtime โดยคลิ้ก image หรือ Ctl + M บนแป้นพิมพ์ แล้วป้อนชื่อสูตรใน Data Entry Control แล้วกดแป้น Enter ก็จะทำให้ค่า OPC tag ทั้ง 3 ตัวเปลี่ยนตามสูตรที่เราระบุ

image

นอกจากนั้นเรายังสามารถทำให้ Data Entry Control มีลักษณะเป็นเมนูให้เลือกสูตรได้ด้วยดังรูป

image

โดยให้กลับเข้าโหมด Configure แล้วกำหนด Propertyของ Data Entry ในแถว StateFieldเป็น True แล้วคลิ้กที่ปุ่ม…ข้างช่อง Collection (ปุ่มนี้จะปรากฏเมื่อเราคลิ้กที่ Collection)

image

จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Edit Process Point States ขึ้นมา ให้เราสร้างรายการเมนูดังรูป โดยใส่ชื่อสูตรในช่อง LowLimit เมื่อสร้างรายการครบให้คลิ้ก OK แล้วทดสอบรัน

image

ก็จะได้รายการสำหรับเลือกสูตรตามตัวอย่างข้างต้น

ValueSet ใน Unified Data Manager ทำให้เราสามารถสร้างชุดสูตรควบคุมการทำงานซึ่งสามารถนำไปใช้ในงานต่างๆมากมาย แก้ไขและปรับแต่งได้ง่ายดังได้แสดงไปแล้วข้างต้น

 

สิ่งที่น่าสนใจ

PR Temp Transmitter 5331A  2-Wire, RTD, TC, Ohm, or mV input

Extremely high measurement accuracy

1.5 kVAC galvanic isolation, Programmable sensor error value

**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ