Galvanic isolation คืออะไร?
Home
Galvanic isolation คืออะไร? PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 11 May 2009 16:51

opto1 Galvanic isolation เป็นหลักการของการแยกสัญญาณในระบบไฟฟ้า ซึ่งหมายถึงการที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถเคลื่อนที่โดยตรงจากส่วนหนึ่งไปยังส่วนอื่นๆได้ อ่านต่อ

Last Updated ( Monday, 11 May 2009 08:57 )