Home
SCADA ที่ดี ช่วยสร้างนวัตกรรมเพื่อความอยู่รอดขององค์กรในโลกยุคใหม่ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 07 December 2021 12:39
ความไม่แน่นอนหลากหลายปัจจัยที่เป็นความท้าทายขององค์กรที่บ่งชี้ว่าจะอยู่รอดได้หรือไม่ในโลกสมัยใหม่ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรสามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคง SCADAที่ดีเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้องค์กรสามารถตรวจสอบและปรับเปลี่ยนการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายดังกล่าว

ผลจากการระบาดของโควิด-19ทำให้ผู้ประกอบการต่างๆตระหนักว่าความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆมีผลต่อความอยู่รอดขององค์กรอย่างยิ่ง โดยเฉพาะด้านการสร้างนวัตกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จำเป็นต้องมีองค์ความรู้เรื่องการวัดและควบคุมกระบวนการผลิตที่แม่นยำ รวดเร็ว เปลี่ยนแปลงได้ง่าย สามารถเชื่อมต่อแพลตฟอร์มIoT/IIoTและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันกับแพลตฟอร์มเหล่านั้นได้อย่างกว้างขวางเพื่อให้กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม วิศวกรรม ฯลฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด ยกตัวอย่างเช่นด้านการเกษตร หากสามารถเข้าถึงข้อมูลBig Dataในระบบเครือข่ายว่าผู้บริโภคส่วนต่างๆทั่วโลกมีความต้องการผลผลิตแบบใด ส่วนไหนขาดหรือมีแนวโน้มที่จะล้นตลาด แล้วแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติและแนะนำให้ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายของการผลิตให้เหมาะสม รวมถึงการคาดการณ์สภาพอากาศจากข้อมูลระบบเครือข่ายที่นอกเหนือจากค่าของเซนเซอร์ในพื้นที่ที่ใช้ในการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ที่ส่งผลต่อผลผลิต เป็นต้น ก็จะเป็นการสร้างระบบหรือรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความทันสมัยปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้รวดเร็วลดความผิดพลาดและเพิ่่มศักยภาพได้เหนือกว่า การสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมก็เช่นกัน จำเป็นต้องมีการวัดประมวลผล เก็บข้อมูล เปรียบเทียบ
 
 
ดังนั้นระบบSCADAที่เป็นจุดศูนย์กลางนี้จะต้องสร้างและแก้ไขได้สะดวกไม่จำเป็นต้องอาศัยProgrammingที่ซับซ้อน สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลแพลตฟอร์มต่างๆอย่างกว้างขวางทั้ง Plant Floor, IoT, ERP/Database สามารถใช้งานบนอุปกรณ์แสดงผลที่หลากหลายเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องใช้งานได้ไม่เฉพาะแต่บนPCเท่านั้น เช่น Web, Smartphone, Tablet, Smart device แพลตฟอร์มอื่นจะต้องสามารถนำข้อมูลจากSCADAไปใช้งานต่อได้ ที่สำคัญจะต้องสามารถสืบทอดองค์ความรู้ต่อๆไปในองค์กร

หากองค์กรสามารถสร้างระบบSCADAที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการตรวจสอบ ควบคุม ย่อมสามารถต่อสู้กับการเลี่ยนแปลงด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้อย่างแน่นอน ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะสร้างความเชื่อมมั่นได้
Last Updated ( Wednesday, 08 December 2021 08:26 )
 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ