เชื่อมต่อOPC UAผ่านKepware Print
Written by Administrator   
Thursday, 07 May 2020 18:04

ซอฟต์แวร์SCADAที่ไม่มีOPC UA Interfaceแต่ต้องการติดต่อOPC UA Server สามารถใช้Kepware OPC Connectivityเป็นตัวกลางได้

image

 

การใช้งาน

สร้างChannelใหม่แบบOPC UA Client

image

 

ระบุว่าจะติดต่อกับ OPC UA Server อะไรโดยกรอกEnd Point URLเข้าไป ถ้าServerมีการป้องกันก็กำหนดได้จากSecurity Policy

 

image

 

ถ้าต้องใช้ User/Passwordเพื่อติดต่อกับOPC US Serverให้กำหนดที่Authentication

 

image

 

สร้างDeviceใหม่ใต้Channelใหม่ จากนั้นเลือกว่าจะนำเข้าOPC Itemอะไร

 

image

 

จะพบหน้า Select Items to Import ให้เลือกItemหรือกิ่งที่ต้องการ แล้วAdd branchesเข้ามา จากนั้นคลิ้กOKจะเป็นการนำเข้าOPC Items

 

image

 

หลังจากคลิ้กOKออกจากหน้าPropertyก็จะพบOPC Tagที่นำเข้ามา

 

image

 

ใช้SCADAที่ติดต่อOPC DAได้ไปดึงข้อมูลจากKepwareได้เลย

 

image