Home
วิเคราะห์สาเหตุความขัดข้องด้วยGENESIS SCADA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 06 June 2019 18:27

เมื่อเกิดความขัดข้อง เราต้องการทราบสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดความขัดข้องนั้นเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและหาวิธีดำเนินการเมื่อความข้องข้องเกิดขึ้น SCADAอย่างGENESIS32และGENESIS64สามารถแจ้งเตือนและเก็บข้อมูลความขัดข้องต่างๆ(ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดไว้)เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และเมื่อวิคราะห์แล้วค่อยนำผลไปใช้ในการบริหารจัดการต่อไป

1. นำข้อมูลAlarmที่เก็บได้(จากAlarmWorX Loggerซึ่งเก็บข้อมูลไว้ในMS SQL ServerหรือMS Access)มาQueryดูว่าก่อนหน้าที่จะเกิดAlarmที่เราสนใจมีAlarmอื่นใดที่Activeอยู่บ้าง การQueryข้อมูลสามารถใช้MS SQL Management Studio เปิดดูและกำหนดเงื่อนไขช่วงเวลาข้อมูล หรือใช้ Downtime Web Reportที่ออกแบบมาสำหรับGENESIS SCADAดูก็ได้ ในข้อนี้เราต้องสร้างเงื่อนไข(คอนฟิกูเรชั่น)ของAlarmต่างๆจากสัญญาณที่เกี่ยวข้องเท่าที่เป็นไปได้ให้ครบก่อนในAlarmWorX Server

 

2. นำรายการAlarmต่างๆที่ค้นหาได้จากข้อ1มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ว่าAlarmใดบ้างที่น่าจะเป็นสาเหตุของAlarmที่เราสนใจซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกัน

 

3. นำAlarmที่คิดว่าเป็นสาเหตุในข้อ 2 มาสร้างเป็นเงื่อนไขAlarmในAlarmWorX Server โดยแจ้งเตือนให้Operator/พนักงานที่เกี่ยวข้องรู้ด้วยข้อความเช่น Alarmที่เกิดขึ้นนี้อาจจะทำให้เกิดAlarmหรือเหตุการณ์ที่เราสนใจต่อจากนี้ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น

 

การวิเคราะห์สาเหตุความขัดข้องเพื่อบริหารจัดการเช่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นปัจจัยให้กระบวนการสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายถึงศักยภาพการทำงานของระบบที่ดีกว่า และหมายถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ