Home
คำนวนตันต่อชั่วโมงอย่างไร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 25 April 2019 19:59

การผลิตที่มีการชั่งน้ำหนักผลผลิตและต้องการคำนวนตันต่อชั่วโมงด้วยSCADAมีแนวทางดังนี้

 

1. ตรวจสอบว่ามีเครื่องชั่งที่สามารถส่งข้อมูลออกมาให้SCADAได้และมีพอร์ตการสื่อสารว่างอยู่เช่น RS232 / RS485 เป็นต้น โดยเป็นเครื่องที่มีการชั่งผลผลิตที่ผลิตได้เป็นล็อตๆไป

2. ใช้GENESIS32อ่านค่าโดยตรงจากเครื่องชั่งหรืออ่านผ่านOPC Serverเช่นKepware UCON

3. เก็บค่าที่อ่านได้ไว้ในฐานข้อมูลเช่น MS SQL Serverหรือ MySQL เป็นต้น โดยกำหนดเงื่อนไขว่าจะให้เก็บค่าเข้าฐานข้อมูลก็ต่อเมื่อมีการสั่งเก็บ เช่นเมื่อมีการกดปุ่มจากบริเวณหน้างานผ่านPLCหรือRemote IO หรือจากหน้าจอSCADA/SCADA Client เพื่อบอกSCADAว่าเก็บได้ เมื่อSCADAได้ตรวจสอบว่ามีคำสั่งเข้ามาจึงค่อยเก็บพร้อมระบุเวลาลงไปด้วย

4. ใช้SCADAคำนวนผลรวมน้ำหนักของสินค้าในชั่วโมงนั้นๆจากฐานข้อมูลที่เก็บแล้วแสดงออกมาเป็นค่าตันต่อชั่วโมงแยกตามประเภทสินค้าที่ต้องการ

 

ทั้งนี้เราสามารถสรุปข้อมูลผลผลิตต่อวัน ต่อเดือน ฯลฯ ได้ตามต้องการ

ข้อมูลตันต่อชั่วโมงนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อหาKPIเทียบกับเป้าหมายการผลิตที่เราวางไว้

 
**สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด โดย EDA International LTD.
สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ทุกข้อความ รูปภาพ งานกราฟฟิค และภาพเคลื่อนไหว ที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์ อยู่ภายใต้การสงวนลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่อนุญาต ให้ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ